Kadastrālā uzmērīšana un robežplāni


Tiek veikti šādi kadastrālās uzmērīšanas darbi:

  • Zemes robežu noteikšana apvidū
  • Robežu nostiprināšana dabā
  • Zemes gabala robežu uzmērīšana
  • Zemes vienības robežu plāna izgatavošana zemes un būvju reģistrācijai


Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana jeb zemes robežu uzmērīšana nepieciešama:

  1. reģistrētu jaunu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu,
  2. dzēstu ierakstu par reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu,
  3. aktualizētu kadastra datus par reģistrētas zemes vienības vai zemes vienības daļas robežu, būves vai telpu grupas ārējo kontūru vai konstruktīvo elementu savstarpējo novietojumu;
  4. lai apvidū izmainītu vai atjaunotu reģistrētas zemes vienības vai zemes vienības daļas robežas;
  5. lai veiktu darījumu ar nekustamā īpašuma objektu;
  6. lai nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā.