Topogrāfija


Topogrāfiskais plāns ir samazināts apvidus attēlojums uz papīra vai elektroniskiem informācijas nesējiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Parasti topogrāfiskie plāni tiek izstrādāti mērogā 1:500, bet atsevišķos gadījumos, kad nepieciešama detalizētāka situācijas izpēte, topogrāfiskais plāns tiek izgatavots mērogā 1:250, kā arī gadījumos, kad objekta projektēšanā un būvniecībā nav nepieciešama tik detalizēta izpēte topogrāfisko plānu izstrādā mērogā 1:1000.

Izstrādājot detālplānojumus, būvprojektus, objektu aizsargjoslas un citus plānošanas vai projektēšanas darbus, par pamatu tiek ņemts mērnieka izstrādāts topogrāfiskais uzmērījums, kas izstrādāts digitālā formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā. Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem un Būvvaldi.

Pirms plāna izgatavošanas pasūtītājs un izpildītāju vienojas par topogrāfiskās uzmērīšanas apjomu un pasūtītāja papildus prasībām par apvidus objektu novietojumu un īpašībām būvju projektēšanai un būvdarbu veikšanai.

Topogrāfisko uzmērīšanu veic pasūtītājam noteiktajās robežās.

Topogrāfiskajā plānā attēlo šādus elementus:

 • ar pastāvīgām zīmēm atzīmētus ģeodēziskos punktus;
 • ar pastāvīgām zīmēm atzīmētus dabā redzamus robežpunktus;

-  pastāvīgās būves;
-  ielas un ceļus
;

 • hidrogrāfiju;
 • mežaudzes (apaugumam norāda valdošo sugu, koku augstumu un vidējo diametru);
 • reljefu;
 • virszemes komunikācijas;
 • apakšzemes komunikācijas;
 • zemes lietošanas veidus;
 • īpaši izsargājamas teritorijas*;
 • ielu sarkanās līnijas*;
 • administratīvās un zemes īpašumu un lietojumu robežas un robežpunktus*;
 • autoceļu un dzelzceļu atsavināmās joslas;
 • citus elementus, ja to pieprasa pasūtītājs.

*Piezīme. Pēc saskaņošanas ar būvvaldi minētos elementus topogrāfiskajā plānā var neattēlot.

Pēc pieprasījuma klients var pasūtīt speciālos ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes darbus:

 • ūdenstilpju gultnes mērījumi;
 • būvju vertikālo un horizontālo deformāciju mērījumi;
 • būvju virszemes daļu vertikālā un horizontālā uzmērīšana;
 • trasēšana;
 • dzelzceļa mezglu uzmērīšana;
 • ģeotehniskās izpētes izstrādņu piesaiste.