Zemes ierīcības darbi


Zemes ierīcība - tiesiski, ekonomiski un tehniski pasākumi, lai sakārtotu vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļu, tai skaitā zemes vienību un zemes vienības daļu, kas ietverta zemes ierīcības projektā, zemes resursu ilgtspējīgai izmantošanai. Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, sadalīšanai, konsolidācijai un zemesgabala apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai.


Zemes ierīcības projekts ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, tai skaitā zemes vienībai un zemes vienības daļai, kas ietverta zemes ierīcības projektā, izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts.

Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem:

  • zemes vienību robežu pārkārtošanai;
  • vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās teritorijas), apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai;
  • zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai;
  • zemes konsolidācijai;
  • piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai;
  • pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).